ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΣΤΑΥΡΑΡΙΘΜΟ

  
Συμπληρώστε τους αριθμούς στο σταυράριθμο και κάντε έλεγχο για να δείτε την επίδοσή σας.
   1   2    
      
   3     
 4       
      
 5       
      
6        
      
      
7   8       
      
      
9